بغض تَرَک خورده

آی عاشقِ دیروزی این عشقه تجارت نیس
این عشق یه اعجازه تنها یه عبارت نیس
امروز که فهمیدم قلبت پُره نیرنگه
پای دلم از حالا همراه تو می لنگه
از دست تو و کارات بد جور دلم خونه
هرروز پُراز دردم دلگیره چه این خونه
سنگینیه این دردا سنگین تره از کوهه
غم پشت درِ خونه دائم در و می کوبه
اونقدر که دلسیری اونقدر ازت سیرم
بغضی تو گلوم دارم افسرده و دلگیرم
آی بغضِ تَرَک خورده بشکن پُرِ اشکم کن
آی زندگی این بار و یک بار تو درکم کن
آی چشمای زود باور آی قلب تَرَک خورده
تقصیر شماست اینقدر این زخم نمک خورده

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

512
۲