برنگرد

تو عاشقم نبودی توبامن هم بازی بودی .بازی با دل احساسات من بازی با لحظات به نظر خوب من .به نامه روزهای .پر از سختی به نامه روزهای پر از دردی .دردی که خوب کردنش غیر ممکن شد کسی که اینکارو کرد بی احساس از من رد شد . رد شد منو دیونه کرد .رد شد منو با تنهایی هم خونه کرد فقط گوش کن این حرفهارو که میدی تاوان این کارارو کاری که کردی همیشه میمونه یه علامت یه نشونه یه دردی خوب حتی اگه برگردی . خوب نمیشه این درد سعی نکن.برنگرد

از این نویسنده بیشتر بخوانید: