در کارگه کوزه گری بودم دوش

در کارگه کوزه گری بودم دوش
دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش
هر یک به زبان حال با من گفتند
کو کوزه گر و کوزه خرو کوزه فروش

خیام

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

مطالب پیشنهادی