لالایی

لالایی ، لالالا ، لالا ، لالایی

عزیزم ! نوگل زیبای مایی

 

لالایی ، لالالا ، لالا ، لالایی

همه هستی و رویاهای مایی

 

لالایی ، لالالا ، لالا ، لالایی

تو هدیه ی قشنگی از خدایی

 

لالایی ، لالالا ، لالا ، لالایی

تو نوری ؛ یک فرشته ، خوب و پاکی

 

لالایی ، لالالا ، لالا ، لالایی

تو عشقی ، تا ابد امّید مایی

 

لالایی ، لالالا ، لالا ، لالایی

به شب های مامان بابا ، پناهی

 

لالایی خوبی و شادیت الهی

لالایی تا همیشه باشه باقی

 

لالایی ، لالالا تو جون مایی

لالایی ، لالالا عالی بخوابی

 

لالایی ، لالالا ، لالا ، لالایی

لالایی ، لالالا ، لالا ، لالایی

 

 

#فرزادجهانبانی

جمعه۴تیرماه۹۵

https://www.academytaraneh.com/103320کپی شد!
1119
۲
۱