چریک پنجره به دوش

به بوسه هایی که انتحاری شدن در من

ولمس هایی که جاری شدن در من

قسم به این ترانه که گلوله باران شد

به چوب دار واژه، که در تو توفان شد

به خنده هایی که تحت تعقیبند

به مشت هایی که دلیل تبعیدند

از پلنگ پرچ شده بر دیوار

تا سقوط ازارتفاع سیگار

من از انقلاب آه می آیم

از ادامه های راه می آیم

بیا و دوباره از وطن بنویس

از صدای زخمی سخن ، بنویس

بخوان که کوچه، کودتا چی شه

هجوم حنجره با تو معنی شه

بخوان که چریک پنجره پوشت

هجا به هجا در تو جاری شه

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/103179کپی شد!
611
۵