خیابون – کودکانه

خیابونای شهرمون شلوغه
مواظب دورُ ورت باش پسر!
موقع رد شدن چشاتو وا کن
وگرنه می اوفتی توی دردسر

وقتی چراغ چارراه سبزه رد شو
از روی خط عابر پیاده
موتور سوارا بی هوا می رونن
همیشه گوش به زنگ باشو آماده

بهتره از روی پل هوایی
رد شی بری به اونورِ خیابون
اگه یه وخ پل هوایی نبود
از عابرا کمک بگیر پسر جون

پلیس راهنمایی هم میتونه
کمک کنه رد بشی بی دردسر
اگه نبود به چپو راست نیگا کن
مواظب خیابونا باش! پسر!

https://www.academytaraneh.com/103139کپی شد!
740
۲
۲