امتحان سخت ( طنز )

در شگفتم از سوالاتی که در
امتحان ترم قبل دادی به ما
صبر بر اخلاق گندت بس نبود ؟!!!!!
توپ و تانکت را فرستادی به ما

آنقدر تحت فشاریم که کنون
اشکمان جاری شده رو میزها
ما کجا و این سوالات غریب
در کتاب ما نبود این چیزها

لشگری از عقده های کهنه بود
جملگی واژه ها و جمله ها
تست یا تشریحی اش فرقی نداشت
کلهم خط بود رو اعصاب ما

این تقاص و انتقام بهر چه بود ؟
چه بدی کردیم در حق شما ؟
ما کدامین معصیت را کرده ایم ؟
که به این حد کینه ها داری ز ما

ادعایت میشود عالی ترین عالمی
سرترین و بهترین در جمع این استادها
انتظار پاسخ کامل ز ما داری ولی
تو خودت این درس را کامل مگر گفتی به ما !!!!

فرض کن ما جملگی گیج و خلیم
فرض کن ما دسته دیوانه ها
لیک تنها ساعتی یا نه فقط یک لحظه ای
تو خودت را ای عزیز، بگذار اینجا جای ما

خوب میفهمی در آن موقع چه شکلی است کنون
فکر و ذهن و حال ما ، احساس ما ، اوضاع ما
گر گرفتار چنین حس خطرناکی شوی
سخت میگردد برایت جملگی درس ها

خارج از شوخی و طنز ، عالی جناب
من سوالی دارم از شخص شما
این سوالات به این حد سخت را
از کجا کش رفته بودی ناقلا ؟

…………………..
در باب امتحانات سخت

https://www.academytaraneh.com/103131کپی شد!
1014
۴
۳