خدای من عجب حالی

تمام عقده هایم را برایت می کنم خالی
من امشب غر ق بارانم خدای من عجب حالی

پناه بی کسی هایم فدایت بارش باران
دلم را می کشم پاییین برایت می شوم قالی

نفهمیدم که تا حالا سراغ غیر تو رفتم
خودم امشب به خود گفتم عزیز من مگر لالی

برایم نامه ای دادی و گفتی بنده ی خوبم
بیا امشب کنار من برای خود بزن فالی

شب قدر است و برپا کن برای خود شبستانی
هرآنچه دیدم و گفتی بیاد آور بشو خالی

در این شب ها که می گیرم کلامت را به روی سر
بیا لطفی بکن یارب ظهور بنده عالی

https://www.academytaraneh.com/103123کپی شد!
1136
۱۰
۲