‌ قِصه ی غُصه ی من

‌ قِصه ی غُصه ی من مُفَصَله

ازکجاشروع کنم به گفتنش

بین ما کدوممون مقصره؟

که خدا نگذره از مقصرش

منو چه ساده به دست غم سپرد

اونیکه جون میدادم بخاطرش

بده که حقیقتت بشه خیال

زندگیم شده خیال خواستنش

داشتن خاطره های خوب ازش

غصه ی نبودنش، نداشتنش

https://www.academytaraneh.com/103039کپی شد!
771
۲
۳