بهت گفتم

چقدر حال و روزت شبیه منه
تو هم مثل من بازیو باختی
گرفتار دردی شدی که خودت
یه روزی به جون من انداختی

بهت گفتم این کارو بامن نکن
به این زودیا دل نبند رو نده
ولی بی توجه ازم ردشدی
نگاه کن ببین چی سرت اومده

اونم بی توجه ازت ردشده
همون جوری که تو ازم رد شدی
اونم مثل تو اشک چشماتو دید
ولی بد شد اونجوری که بد شدی

همین دیگه این بازیه روزگار
نمیزاره هیچجور ازش دربری
یجایی یجوری زمین میخوری
نمیتونی این راهو آخربری

همونجوری که رو گرفتی ازم
ببین بدترازاون بهت پشت کرد
همون دستی که مشت کردی به من
همون دستو سمت خودت مشت کرد

خیال کردی که دل زدن راحته
خیال کردی که قلب من بی خداست؟
تواین بازیه پست نارو زدن
برنده شدن بدترین اشتباست.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/103038کپی شد!
1255
۵
۵