خارج از دسترس

 
پشتِ یه قابِ شیشه ای هرروز
سردرگم و درگیر و آوارَ(ه) س
تـووی حـصـارِ زنـدگـی گــیــره
نسلِ همیشه خارج از دسترس

***

نسلی که از تـوو خالیه انـگـار
درگـیـره با حـسـای بی ریشه
دنـیـایِ تـوش تاحـدی کوچیکه
که توو یه مشتم حتی جامیشه!

***

دنـیـایِ هــرکــس تـوی ایـن روزا
اینستا،تـلگرام،لایـن و واتـسـآپـه
اونـقـدر غـرقـه که نـمـی فـهـمـه
خــوابــش گـرفـتـه روی کـانـاپـه!

***

صبحا که تا هروقت بخواد خوابه!
تـا پـا میشه فـی الـفـور آن لاینه!
هـراتـفـاقـی فــوری چـک میشه
رو مــیــز قـبـل از صـرفِ صبحانه

***

آدم هـای دائـم دور ازدسـتـرس
دلخوش به این سرگرمیان صرفاً
گـم میکنن همـدیـگـه رو آسـون
با اینکه بـا هـم زیـرِ یـک سـقـفـن

***

تـا دلخوشی های مَـجـازی مون
تــنــهــا مـُجـازِ زنــدگــی بـاشــه
این حـقـمـونـه دوربـشیـم از هـم
دستامون ازهـمـدیـگـه کوتا(ه) شه

***

پشتِ یه قابِ شیشه ای هر روز
داریـم به این تـنـهـایـی تـن مـیـدیـم
بـایـد کـه خـیـلـی زودپـیـداشـیـم
بـایـد کـه بـه هـمـدیـگـه برگـردیـم

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

782
۱۰
۳