بی تعریف

خیلی تنهاشدم از روزی که رفتی
بی تو روزام میگذزره اما به سختی

حال و روزم بی تو تعریفی نداره
بی تو شادی دیگه تخفیفی نداره

بی نگاهت زندگیم تامین نمیشه
حال خوبم بی چشات تضمین نمیشه

بی تو همنشین شدم باغصه و غم
من به باختن بدجوری شدم مصمم

بی تو داره زندگیم تخریب میشه
داره تنهایی برام تصویب میشه

کنج این خونه دارم مایوس میشم
من دارم با بی کسی مانوس میشم

نه میدونم رابطه چشه؟ که رفتی
نه میتونم باورم بشه که رفتی

تا نیای با درد تنهایی اسیرم
ارزوم اینه تو آغوشت بمیرم.

از این نویسنده بیشتر بخوانید: