تو

دارم تمام لحظه ها را بالا میاورم
لحظه هایی که “تویی”

در رگ هایشان جاری نیست

https://www.academytaraneh.com/102825کپی شد!
1129
۴