تو

دارم تمام لحظه ها را بالا میاورم
لحظه هایی که “تویی”

در رگ هایشان جاری نیست

از این نویسنده بیشتر بخوانید: