عشق,کهنه

خودمو بغل می گیرم با یه دنیا غصه
کاری که تو باید می کردی ، اما نیستی که
هی برای داشتنت این درو اون در می زنم
اما هیچ فایده نداره ، دوری تو نزدیکه
خودمم خوب می دونم دیگه بهم حس نداری
عشق بین ما مال دوران مزوزوئیکه
پیدا کردن جوابْ سوالام کار هر آدمی نیس
عشق تو پیچیده ، مثل یه مکعبْ روبیکه
دیگه واسه موندنم کنار تو چاره ای نیس
مرز عشق و جدایی یه تار موی باریکه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/102759کپی شد!
567