ترس

نه اینکه من عوض شدم
نه که شلوغ باشه سرم
نه نیست دلم گیر کسى
فقط نمیشه باورم
سایه ى یک ترس عجیب
همیشه پشت سرمه
من بى گناهم بخدا
تجربه مثله ورمه
کناره ترس و استرس
میون خنده هامه غم
شانس داشتم من اصن
به دنیا نمى اومدم
همه عاشقو همه خوشبخت
سوارو من پیاده
تنها و تنها خداست
که خیلى اینجا زیاده
اگه با خودم کنار بیام 
از همه کنار میکشم
میزنم کنار جاده و 
سى بار سیگار میکشم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/102682کپی شد!
744
۲
۱