دلتنگی

دلتنگی چه کاری
دست آدما میده
که التماس به خدا
آخرین امیده

دل بستن چه شیرینه
دل کندن چقد تلخ
لعنت به کسی که
عاشق کرد و بعد رفت

دل دادن یه رازه
خوشبختی میسازه
وقتشه که شروع کنیم
یه زندگیه تازه

یه زندگیه تازه
یه صبح روشنایی
بیایید با هم پیدا کنیم
خدا رو این حوالی

دوست داشتن یه حسه
یه حسه آسمونی
عاشق زندگی کن
تو پیری و جوونی

عاشق یعنی این که
دلت براش بلرزه
هیچی تو کل دنیا
به اندازش نیرزه

دلتنگی چه کاری
دست آدما میده
که التماس به خدا
آخرین امیده

دل بستن چه شیرینه
دل کندن چقد تلخ
لعنت به کسی که
عاشق کرد و بعد رفت

از این نویسنده بیشتر بخوانید: