چشام..

*چشامـــــــو بستـمــ و بازمــــ*

*قمــــار عشقـــــــــــو میبــازم*

*دارمــــــ با تکــــ تکــــ حرفـــاتـ*

*بازمــــ دنیامــــــو میسـازمـــــ*

*با اینــــــ احساســـ ناخونـــده*

*کمیــــ گرمــ چشـات میشــم*

*تو چــشماتــــــــــو نبـند اینبار*

*که تو چشـماتـ منـ ابـــ میشم*

*نگاهمــــ میکنـیـــــــــــــ انگار*

*دلمـــــــــ خوابه و منــــــ بیدار*

*تو حالا رو به رومــــــ هـستی*

*لبم روی لبــــــــــ ــــــ سیگار*

*نه انگار خوابه چشـمامونــــــ*

*فقط حکمــــــــــــ دلمـــــ بوده*

*نزن حرفایــــــــــــــــــــ بیهوده*

*که بیــــــــــــ تـــو خونه تابوته*

امــیر نــبی زاده

۱۳۹۱.۸.۲۹

https://www.academytaraneh.com/10227کپی شد!
1121
۱۳