حس

حس من روزی به حرفای تو بدگمان نبود
شایدم حرفای عاشقی فراموش میشه زود
عمر من میکنه از مرز خوش زمان عبور
بم بگو به خاطرت باید باشم چقد صبور
انقده خوبی که هر شب دل برات تنگ میشه زود
نوش هر چی عاشقه هر چی فراموش کنه زود
عشق تو یه حس ویژس برا هر قلب صبور
عشق من که رفتنت برام نذاشت یه جو غرور
درد دل میکنم با خنده میگی بلا به دور
حس کنم که تو نمیخوای بشنوی حتی به زور
قلب سرد من یه روز میرسه به فصل تموز
بسه این جداییها یکدفه پای من بسوز

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/102110کپی شد!
572
۲
۱