من تبسم می خواهم

در دلم شوق دیدارت می¬رقصد
یعنی بی¬تاب نوازش چشم¬های شماست
دلم چشم در راه تبسم است!
تبسمی همچون آب خضر
تبسمی به سان کبوتر نوید
تبسمی به بوی خوش یوسف
من تبسمی می¬خواهم
که وجود مفلوکم
از لطافت و هرم آن پرواز کند به والاترین مرتبه¬ی شادی
به اوج زیبایی و خجستگی
که مبارک شود شب قدرم با تبسم پاک تو
من تبسم می¬خواهم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/101877کپی شد!
817