زخم زبون

من پرازنفرت ودرد/توپرازرنگ وریا دلم ازعشق توسرد/دل تویه بی وفا تن من یه نیمه جون/تن توپرازنفس من همه عشقو جنون/توهمه رنگ وهوس پشت من کنایه ها/پشت تودعای خیر سهم من شب گریه ها /سهم توشبای شعر من پراززخم زبون /توپرازنوازشی من یه خسته بی نشون/تواسیرخواهشی تک وتنهاموغریب/دورتواماشلوغ قلب من یه بی نصیب/قلب تویه بی فروغ دست من خالی پوچ /دست توبادگری من یه جامانده ی کوچ/توولی درسفری

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/10186کپی شد!
1087
۳۱