بارون

باز داره بارون میباره
من و خلوت همیشه
چشم خیست زیر بارون
که زل زده به شیشه
تن خستم و میارم
بی رمق جلو نگاهت
میبوسم شیشه رو جای
دوتا چشمای سیاهت
تن شیشه رو میشوره
اشکای قشنگ بارون
کاش میشد که پا به پات شم
من باشم تو و خیابون
کاش میشد که جای بارون
بریزم به روی شونت
بشینم روی تن تو
همسفر بشم به خونت
باز داره بارون میباره
من و حسرت همیشه
بوسه گرمی که باز شد
سهم چشمات پشت شیشه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: