قربانی گندم گونه هات

هر روزی که چشم بگشایم دیدارت را
بی¬شک هوا خوب است
من یقین دارم که چشم¬هات
بهشتی مبارک است
که دستهات خجل می¬کند لطافت نسیم را
من می¬دانم که قربانی می¬خواهد
حضور در حضرت گونه¬هات
که سیب¬هات هماره تازه¬اند
نفس¬هایم را می¬بخشم
به ساحت شریف¬ آنها
یعنی که عمرم قربانی گندم گونه¬هات

از این نویسنده بیشتر بخوانید: