وقت قهر…

آرامش این خونه رو
با سردیات ازم نگیر
بی تو درون این قفس
آروم نمیشه این اسیر

گوشام محتاجه به این
که صوت تو تکرار شه
چشمام بد عادت شده
که با صدات بیدار شه

رنگ گلهای پیرهنم
باید با چشمات دست شه
این تن باید هر روزشو
با بوسه ی تو مست شه

عطر تو باید روزو شب
هی پر کنه این خونه رو
باید که آرامش بده
این آدم دیوونه رو

سردی نکن از من نگیر
چشماتو، میمیرم بدون
طاقت ندارم تلخ شه
هرچی که هستش بینمون

از این نویسنده بیشتر بخوانید: