"مسئله"

دل خوش به همین وهم و خیالات تو هستم
مجذوب جمالات و کمالات تو هستم
اندام تو موسیقی با لهو لعب شد
رقاص و نوازنده ی آلات تو هستم
این مسئله ی جاذبه ی چشم تو سخت ست
مبهوت تمامیّ سوالات تو هستم
در کشور کفر میرود نیزه ی اسلام
کوبنده ی میخم به ایالات تو هستم
هر نقل تو نُقلی به لبت صحبت روز ست
خواننده ی هر روز مقالات تو هستم

امین نعیم
۹۲/۶

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/101046کپی شد!
728
۴