رای من

“می کند این هفته غوغا رأی من
چیست آیا؟ کیست آیا رأی من؟ ” ؟
رای بنده !رای خوبم! رای من!
بهترین آراست تنها : رای من
دوره دوره، پخته تر شد رای من
ارزشش هم رفته بالا رای من
می کشم حتما به رویش عکس گل
تا شود زیبای زیبا رای من
یک نفر خوابید و بعدش داد زد:
کوش آقا؟ کوش آقا رای من؟
بعد برجامِ یک و کار ظریف
می کند غوغا به مولا رای من
تک تکِ آرای ابنای وطن
می شود سرمایه، حتی رای من
هفتم اسفند روزی ماندنیست
تا قیامت هست مانا رای من

از این نویسنده بیشتر بخوانید: