خوش به حالت

خوش به حالت !

خوش به حالت…که به آرزوت رسیدی

خوش به حالت …غم چشمامو ندیدی

دل ِ سادم  واسه تو ، حکم طلا داشت

خوش به حالت …منو ، دنیامو خریدی
.

من بـه اعـــتماد گرمای نگاهت

دل سردمو ، به دســت  ِ ، تو سپردم

ولی توو جهنم ِ  خــیـره ی چشمات

 ذره ذره از ، حرارتش  می مردم
.

بهت از تحمل  گذشته گفتم

از  سراب و ترس و بغض  خسته گفتم

گفتم و گفتم و گفتی دیگه بسه

وقتی از درد دل  شکسته گفتم
.

فکر می کردم که یه عشق مهربونی

فکر می کردم که برام پشت و پناهی

حیف از  احـــساس قشنگم که حروم  شد

حیف که من  ، گم شدم و ، تو روبراهی
.

بد به حالم که یه عاشق صبورم

خوش به حال دل سنگ و بی خیالت

خوش به حالت که خودت رو می پرستی

خوش به حالت خوش به حالت خوش به حالت

فریبا سید موسوی ( رها )

https://telegram.me/Rahaa_Musavi

https://www.academytaraneh.com/100982کپی شد!
736
۵
۲