شما

زیادیم کرده بود این “ما”

که دارم از “تو” کم می شم

که پاشو پس کشیدم “من”

داره شکل ِ “خودم” می شم

دلم مشغول کاری بود

که چشمای ِ تو دستش داد

به پای ِ تو شکست اما

رو پاهای خودش ایستاد

دلم تنگ ِ نوازش بود

به دستای ِ تو پا دادم

من و از چا(ه) در آوردی

ولی تو چاله افتادم

نفسهام و برید گریه

همین روزاس یه ماهی شم

باید از تو برم شاید

دچار ِ رو به/راهی شم

نه می میرم، نه می میری

فقط از تو جدا می شم

به جای ِ “تو”،”شما” میشی

به جای ِ “تو”،”شما” می شم

https://www.academytaraneh.com/1007کپی شد!
1155
۲۱