آقا و خانم بشر!

نفرتم رُ مچاله میکنم/لای مُشتهای خسته و عاصی
مثل بچه های جنگ زده ام/توی باغ وحش دموکراسی

صحبت از فقر اقتصادی نیس/صحبت از باورِ کودکیه
که توی دستش جای عروسک/یه بمبِ نازِ عروسکیه!

بحث چندان پیچیده ای که نیس/جون از گلوی بریده میره!
ماهیو هر وقت از آب بگیری/روی دستت جون میده میمیره!

چنگیز خان مغول روسفید شد/ پینوشه به عرش اعلی رسید
وقتیکه خدا با ناباوری/حاصلِ خلقت انسانو دید

آهای! آقای سازْمان ملل!/عینک حماقتت رُ بردار!
این که میبینی فیلم اکشن نیس/ واسه فتح جایزه ی اسکار
آهای! خانوم حقوقِ بشر!/یه کمی مادرانه جیغ بکش!
یه بارم میون بُمبو باروت/بشینو نفس عمیق بکش.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

501
۱۲
۱
۴