پشیمونی

بیا برگرد فراموش کن می دونم تو رو رنجوندم
با اون قهری که من کردم تن نازت و لرزوندم
یه قولی من به تو می دم به این قول دیگه پابندم
درِ این قلبم و هرگز به روی تو نمی بندم
پشیمونم و بد کردم که اون قهرم گناهی بود
می دونم این دلم با تو رفیق نیمه راهی بود
نمی خوام دفتر قلبت یه برگِ اون سیاه باشه
توو اون چشمای زیبا اشک هوای سینه آه باشه
بیفتم من از اون چشمات اسیر و بی پناه باشم
نبخشی تو گناهم را همیشه چشم به راه باشم

https://www.academytaraneh.com/100693کپی شد!
576
۲