ببخش اگه زيادي خوب نبودم ببخش اگه دلت شكست كنارم بدون كه دستم نرسيد اگر كه دنيا رو زير پات نشد بذارم ببخش… در ادامه بخوانید