شعر

آبروی بهشت

تومادرشدی تا ببازی همه عمرتو پای بازیم

توآبی تر از موج وماهی

تو زیباتر از آسمانی

برای دل عاشق من

تو نوری از انوار پاکی

بهشت آبرو از تو دارد

بدون تو دنیا خزان است

تو بسم الله آفرینش

شدی مظهر نورو رویش

توحرف خدا رو زمینی

واسه دردو دلهام امینی

تو مادر شدی تا ببازی

همه عمر تو پای بازیم

من اما شدم غافل از تو

خزان زد به روزای بی تو

۹۱
۱