گیلیگی،رشتی،ترانه_رشتی،جان،مار،مادر خوراک خبرخوان خوراک اتم