سارا-ملکی-سارا-ملکی-ساراملکی-سارا-سارا-سارا-سارا-ملکی-ملکی-ملکی-ترانه-ترانه-ترانه-ترانهسرا-ترانه-سرا-تصمیم-تصمیم-تصمیم خوراک خبرخوان خوراک اتم