روزگار،تنهاییهام،نفس،حبس،خستگی،شکست،بغض،گلو،گریه،شب خوراک خبرخوان خوراک اتم