حسین وطن نواز،پلهای بی برگشت،ترانه خوراک خبرخوان خوراک اتم