ترانه، شعرمحاوره، رباعی، دوبیتی، مردی که علامت سوال است سرش، امیرحسین علیاری خوراک خبرخوان خوراک اتم