ترانه، شعرمحاوره، امیرحسین علیاری، چت روم، واتس اپ، تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک، فضای مجازی، عشق، مکاتبه، دیالوگ، مکالمه، تنهایی، بدبختی، دشواری، احساس، آرزو، امید، ناامید، معنا، بی معنا خوراک خبرخوان خوراک اتم