ترانه،عاشقانه،واگذاری،ملودی،آهنگ،عشق،عاشق،جان،جانان خوراک خبرخوان خوراک اتم