برف میاد حرف دارم، چشماتو کم دارم، عشقتو پس نگیر، من همش غم دارم خوراک خبرخوان خوراک اتم