این شعر لز نوع کلاسیک غزل می باشد خوراک خبرخوان خوراک اتم