آکادمی ترانه،آرمان رضایی زاده_انبار باروت خوراک خبرخوان خوراک اتم