بــرو عزیزم …

بــرو عزیزم گله مــن
تو هم یکی مثله همه
تو هم برو به من نگو
این زندگیت واسم کمه

خدا به همرات عزیزم
زندگیمون تموم شدش
هر کاری کردم من فقط
برای تو شروع بودش

سرت سلامت عزیزم
بهم نگو دوست دارم
بهم نگو یه روز میام
سر روی شونت میذارم

برو واست منتظــره
برو یه وقت دیرت نشه
امیدوارم مثله خودت
نگه برو سیرت نشه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: