تقویم

یکی دیگه از کارهای قدیمم تقدیم به دوستای گلم

من و زندون تو و بارون،هرکدوم یه جوری گیریم
هر کدوم تو دست غربت،یا به کام غم اسیریم
من میون خواب و رویا،دلمو زدم به دریا
دست دریا رو گرفتم.،پشت پا زدم به دنیا
خورشیدو از پس ابرا،من آوردم رو زمینم
تا بشه از نور خورشید.روی ماهت رو ببینم
شایدم گناه من بود،که بدون تو بمونم
یا شاید تقدیر عشقه،.مرد تنهای تو خونه ام
ماهی آرام آبی،یا اسیر تُنگ و شیشه؟
من خودم میون پیله ،دل من پروانه میشه
صدای هق هق گریه،تو دل این شب تاریک
چند روزه رفتی عزیزم،میزنم تو تقویمم تیک
۴/۱۱/۹۲

از این نویسنده بیشتر بخوانید: