همیشه..

همیشه…..

همیشه پُشته من
برام حرف زدی/
برای دشمنام
همیشه کف زدی/#

فرار از خودت
اینروزا قصَّته/
فرار کنم ازت
خدایی حقته/#

حواسه تو همش
به ظرف شکستنه/
لیلییه من ببین
مجنون خودِ منه/#

حواسه پرته من
جمعِ حواسته/
بذار یه چیز بگم
بدونه واسته……..
>>><<>><<>><<<
""
بیخودو بی جهت
قلبی نمی شکنه/
همیشه حرف من
از تو گذشتنه/#

از زندگیم برو
همیشه حرفته/
من بیخبر برم
خدایی حقته….

https://www.academytaraneh.com/96688کپی شد!
648
۲