دروغ شوم

باز،چشامو بستمو ،تو رو دیدم ،توو رویام
بازم دستای نازتو کشیدی روو موهام
چقدِ قشنگ میخندی به نگاه مستم
میبندم چشامو میبینم کنارت هستم
میبندم چشامو بازم توو میشینی پیشم
میگی تا آخر دنیا با تو آروم میشم
منو تو کنارِ همدیگه با یه فنجون چای
چشامو باز میکنم نیستی کنارم ای وای
هنوزم صدای خندت تویِ گوشم مونده
حُرمِ دستای ظریفت روی دوشم مونده
نیستی و خونه بدون تو به غم محکومه
این دروغِ که تو نیستی یه دروغِ شومه
از خدا میخوام نبینه چشام این دنیارو
تا کنار همدیگه بریم تمومِ رارو
از خدا میخوام نبینم تا تو باشی پیشم
تا بدونی که هنوزم تو گل و من ریشم
چقدِ قشنگ میخندی به نگاه مستم
میبندم چشامو میبینم کنارت هستم
میبندم چشامو بازم توو میشینی پیشم
میگی تا آخر دنیا با تو آروم میشم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: