پاییز

داری هَرْ لَحْظه اَز مَنْ دور می شی
می گَمْ می خوامِتو مَغْرورْ می شی

تا راهی هَسْتْ اَز اینْ تَصْمیمْ بَرْگَرْدْ
می شه بازَمْ به عِشْقِتْ زِنْدِگی کَرْد

به جُزْ آغوشِ تو جایی نَدارَمْ
می خوامْ تَنْهایی و تَنْها بِذارَم

دِلَمْ می خوادْ اَز اینْ بیراهه رَدْ شَمْ
نَذارْ بیشْتَر اَز این با عِشْقْ بَدْ شَمْ

اَزَتْ دورَمْ، فَقَطْ پاییزه دُنْیامْ
داره چِشْماتْ غَریبه می شه باهامْ
واسه اینْکه بِشَمْ هَمْ قَدِّ دُنْیات
غُرورَمْ رو گُذاشْتَمْ زیرِ پاهام

دِلَمْ می خوادْ بِخوابَمْ دیر پاشَمْ
اَز این دُنْیایِ بی تو سیرْ باشَمْ

فَراموشِتْ کُنَمْ واسه هَمیشه
فَراموشِتْ کُنَمْ اَمّا نِمی شه

تو بَرْگَرْدو گُلِ چِشْماتو رو کُنْ
مَنو با آرِزوهام رو به رو کُنْ

تا راهی هَسْتْ اَز این تَصْمیم بَرْگَرْدْ
می شه بازَمْ به عِشْقِتْ زِنْدِگی کَرْد

اَزَتْ دورَمْ، فَقَطْ پاییزه دُنْیامْ
داره چِشْماتْ غَریبه می شه باهامْ
واسه اینْکه بِشَمْ هَمْ قَدِّ دُنْیات
غُرورَمْ رو گُذاشْتَمْ زیرِ پاهام

https://www.academytaraneh.com/93362کپی شد!
819
۱۶