دریای بارون

دارم میمرم از غصه
تموم زندگیم غم شد

نبودت تویه قلب من
واسه من دیگه عادت شد

من وبغض وشب وگریه
شدیم همراه وهم خونه

چطور باورکنم رفتی
چشام دریای بارونه

بدونه تو نمیدونم
چطورباید تحمل کرد

نبودت رو توقلب من
چطور باید تحمل کرد

عباس مهران نیا

از این نویسنده بیشتر بخوانید: