گروگان

گاهی دلم برای تو تنگ میشه
بین من و خاطره هات جنگ میشه

تیک تاک ساعت رویِ بمبِ احساس
منم گروگانی که خیلی تنهاس

با انفجار بغض که رو تنم ریخت
به هم میریزم زندگیم بهم ریخت

"بذار تو این موقعیتِ بحرانی،
خط بکشیم رو واژه های بیمار
اگه شده حتی پر از تظاهر،
نشون بدیم خوشبختیُ به اجبار"

خنثی کن این قلب پر آشوبمُ
تا باز بگم خوشحالم و خوبم و

خنده با من صلحشُ اعلام کنه
نه اینکه بغض رویامُ اعدام کنه

شب کوچ کنه ماهُ ببخشه به من
تو خونه حتی آجراش شعر بگن

"بذار تو این موقعیتِ بحرانی،
خط بکشیم رو واژه های بیمار
اگه شده حتی پر از تظاهر،
نشون بدیم خوشبختیُ به اجبار"

امید منتظری

از این نویسنده بیشتر بخوانید: