بی ارزش

به بنبست رسیدم کنارتو
احساسی نیست تونگاه تو
مهم نیست کنارم بمونی
باش یانباش خودت میدونی
بی ارزش شدی برام
نفرتوبفهم ازتونگام
کنارتوغم دارمو
ازبغض گرفته صدام
یه کوجه تاریک جلوروم میبینم
یه صندلی شکسته که روش میشینم
شب تاریک همدم شده
دل دیوونه پرازغم شده
بی ارزش نبودی خودت خواستی
کنارم نه کنارغریبه واستی
یه کوچه یه صندلی شکسته
باگردوغباری که رودلم نشتسه
همه باعث شده بی ارزش بشی
منم اونی که میگفتم روچشی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: