خداحافظ رفیق

خداحافظ رفیق

وقتی نجار شهر می کوبید
روی تابوتت، آخرین میخو
گریه داشت با خودش می برد
غصه دارترین مرد تاریخو

لحظه ای که خدافظی کردی
کمرِ روزگارِ من، خم شد
شاه بیتِ ترانه های من
شاه کارِ حضرت غم شد

میشه از موی مادرت فهمید
که رفیقم خدافظی کرده
یکی داره بلند میخونه
اونی که رفته بر نمیگرده

قاصدک از تو بی خبر مونده
سمت گلدسته رو نشون میدم
فاتحه
عصر
قلم
جمعه
نیستی و
آیه
آیه
جون میدم

وقتی نجار شهر می کوبید
روی تابوتت، آخرین میخو
گریه داشت با خودش می برد
غصه دارترین مرد تاریخو

اسفند۹۳

از این نویسنده بیشتر بخوانید: